zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez instytucję Państwową. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany osobom przebywającym na bezrobociu, osoby te muszą posiadać status bezrobotnego w Urzędzie Pracy. Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest odbyty staż pracy w wysokości 365 dni oraz w okresie 18 miesięcy płaciły pełne składki na Fundusz pracy. Read More →

wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po waloryzacji znacznie się różni od kwot jakie bezrobotny otrzymywał jeszcze przed waloryzacją. W chwili obecnej wysokość zasiłku dla bezrobotnych możemy podzielić na trzy etapy, gdzie w każdym z nich jesteśmy w stanie określić konkretną kwotę jaką bezrobotny otrzyma po przyznaniu mu statusy bezrobotnego. Read More →

zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym – takie zapytanie dziś otrzymałem od jednej z moich czytelniczek blogu, która zastanawia się czy przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych po ukończeniu urlopu wychowawczego. Zacznę od początku. Urlop wychowawczy jest z założenia zapomogą która ma stworzyć rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka warunki opieki nad dzieckiem. Prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego przysługuje każdej kobiecie która w okresie zatrudnienia na umowę o pracę zaszła w ciąże. Z tego samego prawa może skorzystać ojciec dziecka. Z urlopu wychowawczego można skorzystać w okresie do 4 roku życia dziecka i maksymalny okres urlopu to 3 lata. Read More →

jak dorobić na zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany, jak sama nazwa wskazuje, osobom bezrobotnym posiadającym status bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Czy bezrobotny może dorobić przebywając na zasiłku dla bezrobotnych? Na zadane wyżej pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby. Bezrobotny pobierający zasiłek dla bezrobotnych, którego dochód miesięczny przekracza 638zł ma obowiązek zgłosić ten fakt do PUP. Na bezrobotnym ciąży obowiązek informowania Urząd Pracy o dochodach, a jego zatajenie wiąże za sobą liczne konsekwencje. W przypadku zatajenia informacji o dochodach, bezrobotny zostanie wykreślony z listy bezrobotnych, zostanie zmuszony do zwrotu zasiłku wraz z odsetkami, a dodatkowo może zostać skazany na trzy lata pozbawienia wolności za składanie fałszywych oświadczeń. Read More →

Komu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje każdemu obywatelowi Polski będącemu bezrobotnym i spełniającym poniższe wymagania:

  • Powiatowy Urząd Pracy nie jest w stanie zaoferować odpowiedniej dla bezrobotnego pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia czy prac interwencyjnych lub prac publicznych.
  • W okresie ostatnich 18 miesięcy bezrobotny udokumentował przepracowane 365 dni, ewentualnie udokumentuje przepracowany rok z tytułu umowy, której kwota nie jest niższa niż minimalna kwota krajowa, a z wykonywanych prac były odprowadzane składki na Fundusz Pracy. Read More →